Kris, hot & våld på arbetsplatsen ⮞ Arbetsrelaterat hot & våld

Hot och våld på arbetsplatsen

– Skapa trygghet i arbetsmiljön

Upplevda hotfulla situationer, trakasserier och våld ökar på våra arbetsplatser. Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande rutiner, handlingsplaner, utbildning och omhändertagande av drabbade.

Kursbeskrivning

Utbildningen ger kunskap hur ni genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna för hot och våld. Ni får kunskap och verktyg att skapa en plan för att hantera såväl skarpt läge som uppföljande insatser på bästa sätt. 

Utbildningen belyser också det egenansvar att verka för en trygg och säker arbetsmiljö, som alla medarbetare har.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, medarbetare.

Kursinnehåll

 Vad säger lagen, vilka krav ställs på arbetsgivaren? Ansvar och roller

 Förebyggande åtgärder; fysiska och psykosociala

 Riskinventering; risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan

 Säkerhetskultur, värderingar, attityder

 Hot- och våldsaspekter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)

 Personlig förberedelse; hantera egen stress

 Kommunikation, bemötande, kroppsspråk, varningstecken

 Krisstöd och krishantering; reaktioner, processer, bearbetning

 Triggers vs stärkande faktorer

 Egna verksamheten, var står vi, hur går vi vidare?

 Aktuell forskning

 Verktyg och metoder

 Gruppövningar, erfarenhetsutbyte

Kurslängd: En dag

Boka utbildning för att förebygga & hantera hot och våld

Arbetsmiljöverket lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad
gäller om våld och hot i arbetsmiljön. Boka vår utbildning i förebyggande åtgärder, rutiner, handlingsplan och mycket annat.