- Skapa trygghet i arbetsmiljön

Upplevda hotfulla situationer, trakasserier och våld ökar på våra arbetsplatser. Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad
gäller förebyggande åtgärder, rutiner, handlingsplaner, utbildning och omhändertagande av drabbade.

Kursbeskrivning

Denna utbildning ger kunskap hur du genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna för hot och våld. Du får också kunskap och verktyg att skapa en plan för att hantera såväl skarpt läge på bästa sätt som uppföljande insatser. Kursen belyser också det egenansvar att verka för en trygg och säker arbetsmiljö, som alla medarbetare har.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, medarbetare.

Kursinnehåll

 • Vad säger lagen, vilka krav ställs på arbetsgivaren? Ansvar och roller.
 • Förebyggande åtgärder; fysiska och psykosociala
 • Riskinventering; risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan
 • Säkerhetskultur, värderingar, attityder
 • Hot- och våldsaspekter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)
 • Personlig förberedelse; hantera egen stress
 • Kommunikation, bemötande, kroppsspråk, varningstecken
 • Krisstöd och krishantering; reaktioner, processer, bearbetning
 • Triggers vs stärkande faktorer
 • Egna verksamheten, var står vi, hur går vi vidare?
 • Aktuell forskning
 • Verktyg och metoder
 • Gruppövningar, erfarenhetsutbyte

Kurslängd - En dag

Boka utbildning för att förebygga & hantera hot och våld

Arbetsmiljöverket lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad
gäller om våld och hot i arbetsmiljön. Boka vår utbildning i förebyggande åtgärder, rutiner, handlingsplan och mycket annat.