Arbetsmiljöverket ställer i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) krav på ett strategiskt målstyrt arbete för att främja hälsa och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala brister i arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön, stress & mobbning eller kränkande särbehandling

Samtliga chefer och arbetsledare ska ha kunskap
att förebygga och hantera ohälsosam stress, uppfatta tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling samt hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning. Arbetet ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursens mål

Utbildningen ger deltagarna:

 • Specifika kunskapskrav enligt AFS 2015:4
 • Insikt om praktisk tillämpning av AFS 2015:4
 • Förståelse för organisatoriska och sociala områdets hälsopåverkan
 • Kunskap för att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga

Kursinnehåll

 • AFS 2015:4, innehåll och krav
 • Ansvar och roller
 • Hur påverkar reglerna verksamhetens dagliga och långsiktiga arbete?
 • Praktisk tillämpning i verksamheten
 • Stress och ohälsosam arbetsbelastning
 • Vad är stress? När blir stress en arbetsrelaterad riskfaktor?
 • Arbetstidens förläggning i ett hälsoperspektiv
 • Förebygga och hantera mobbning, kränkande särbehandling
 • AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Nyckelfaktorer för framgång
 • Mätinstrument
 • Friskfaktorer, vad säger aktuell forskning?
 • Praktiska övningar
 • Diskussioner

Kurslängd - En dag

Boka utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö!

Integrerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivare hantera samt förebygga hälsorisker så som ohälsosam arbetsbelastning eller mobbning och kränkande särbehandling. Boka vår utbildning idag!

Stäng meny